boom-appeltjes facebook twitter home 5-6 nieuw 1-2 3-4 7-8 vo formulieren oud

MR

Doel van de MR

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en teamleden meedenken en meebeslissen over het te voeren beleid op de school. Dit meebeslissen gaat zoveel mogelijk in goed overleg en het samenwerkingsverband is dan ook een vorm van Partnership.
Samen met ouders, team en directie wordt gewerkt aan :
1. De groei en bloei van de School;
2. Het optimaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen;
3. Een effectieve taakuitvoering van leerkrachten;
4. Het gemeenschappelijk mede richting geven aan beleids- en uitvoering-beslissingen.

Algemene informatie over de MR.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden die door de ouders en het personeel worden gekozen. De MR praat actief mee over zaken die uw kind - direct of indirect - aangaan. Denk aan de veiligheid op school, leerlingenaantallen, schoolplan, werving van personeel, begroting, schoolklimaat, huisvesting, sociale veiligheid, pestprotocol en ouderparticipatie.
De rol van de MR is te vergelijken met die van een ondernemingsraad bij bedrijven.

De MR heeft instemmings- of adviesrecht; dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst ons advies moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. De MR streeft naar parntership en naar constructief overleg met het bestuur, de directie en het team van OBS Den Boogerd, de ouders en de oudervereniging.
De MR is ook afgevaardigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar zaken worden besproken die alle scholen van Stroomm aangaan. De MR houdt u op de hoogte via notulen van de maandelijkse vergaderingen, via brieven en via deze website.

De MR streeft er naar om onderwerpen aan de orde te stellen die voor u als ouder belangrijk zijn. Zijn er kwesties waarover u vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag, zodat we deze zo mogelijk kunnen bespreken op onze vergaderingen. U kunt ons altijd aanspreken, bellen of een e-mail sturen. Natuurlijk zijn de leerkrachten en directie ook altijd bereid om de ouders te woord te staan.

Wie zitten er in de MR?

Marjoleine v.d. Burght (teamlid/voorzitter)
Natascha Bogers (teamlid)
Angela Sewbalak (ouderlid/secretaris)
Julie Brown (ouderlid)
Klik hier om de MR te mailen

Tenslotte :
De MR stelt zich ten doel zichtbaar te zijn in de organisatie en wil daarbij de belangen vertegenwoordigen van alle ouders en teamleden. Heeft u daarom vragen opmerkingen of suggesties, laat het ons weten !!

De maandelijkse vergaderingen van de MR zijn veelal openbaar.
Via deze website en via de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de vergaderdata.
U bent van harte welkom tot het bijwonen van deze vergaderingen !!!

Hier kunt u het huishoudelijk reglement, het jaarverslag, de agenda en de notulen.

feeder stroom